Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Leanheat Oy
Ilmalantori 1 A
00240 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Leanheat Oy
Tomi Teinilä
Ilmalantori 1 A
00240 Helsinki
info.leanheat@danfoss.com

3 Rekisterin nimi
Leanheat Oy:n palvelutietorekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Palvelun käyttäjien henkilötietoja käsitellään, jotta voimme tuottaa palvelua, tunnistaa palvelun käyttäjät ja varmistaa, että oikeat henkilöt käyttävät palvelua ja pääsevät vain heille tarkoitettuihin palveluihin sekä näkevät vain heille tarkoitetut sisällöt. Tietoja voidaan käyttää myös palvelumme toteuttamiseen ja kehittämiseen, tietoturvaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseen, asiakaspalveluun sekä palveluun liittyvien tiedotteiden välittämiseen.

Käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän asiakkaiden sekä käyttäjien oikeutettu etu. Kerättävät tiedot ovat välttämättömiä mm. palvelun tuottamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi, asiakkaiden tietojen suojaamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö
Käyttäjän yhteystiedot (esim. nimi, yritys, sähköpostiosoite, salasana, kielivalinta ja puhelinnumero) sekä palvelun käyttöön liittyvät tiedot, esim. IP-osoite, käytetty selain, palvelussa vieraillut sivut sekä muita palvelun käyttötietoja. Yhteystietojen osalta Leanheat Oy ei ole rekisterinpitäjä vaan henkilötietojen käsittelijä. Tällaisten tietojen osalta rekisterinpitäjä on käyttäjän työnantaja ja muu taho, joka on luovuttanut henkilötiedot Leanheatille käsiteltäväksi.

Lisäksi palvelun tuottamiseksi käsitellään lämpötila- ja kosteusantureiden tuottamia tietoja, joita Leanheat Oy ei kuitenkaan normaalitilanteessa pysty yhdistämään asunnossa asuviin tai oleskeleviin henkilöihin. Siltä osin kuin tämä tiedot tai jokin osa niistä kuitenkin katsottaisiin henkilötiedoiksi, Leanheat Oy ei ole rekisterinpitäjä vaan henkilötietojen käsittelijä.

Käsiteltävät henkilötiedot eivät sisällä mitään arkaluonteisia tietoja. Palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman henkilötietojen käsittelyä.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot on saatu käyttäjän työnantajalta, työnantajan asiakkaalta/edustalta tai käyttäjältä itseltään. Palvelun käyttöä tiedot saadaan automaattisesti suoraan palvelusta ja mittadataa koskevat tiedot huoneistoantureilta.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen säilytys
Käytämme palvelunsa tuottamisessa alihankkijoita, joilla saattaa heidän palvelunsa toteuttamiseksi olla tarvittavassa laajuudessa pääsy henkilötietoihin. Meillä on asianmukainen sopimus kaikkien alihankkijoiden kanssa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme tarvittaessa siirtää henkilötietoja myös ETA-alueen ulkopuolelle. Siirrot toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki aineisto talletetaan vain sähköisesti.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on tarve tietojen käsittelyyn ja näkemiseen. Pääsy on varmistettu käyttäjäoikeuksilla.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä saattaa myös olla oikeus siirtää tiedot järjestelmästämme toiseen järjestelmään.

11 Tiedon korjaaminen
Oikaisemme, poistamme tai täydennämme rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Tietojen oikaisupyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info.leanheat@danfoss.com